De waarschuwingsplicht voor aannemers gaat veranderen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen, maar geldt pas als het ook door de Eerste Kamer aangenomen wordt. Een belangrijk onderdeel uit dit wetsvoorstel is de aanscherping van de waarschuwingsplicht voor aannemers.

Striktere waarschuwingsplicht

Door middel van het wetsvoorstel zal de bestaande waarschuwingsplicht strikter worden. De nieuwe regeling geldt alleen voor aannemers van bouwwerken. De aannemer dient de opdrachtgever onder de nieuwe regeling schriftelijk en ondubbelzinnig te waarschuwen in de volgende gevallen:

  • Onjuistheden in de opdracht;
  • Gebreken en ongeschiktheid van het door de opdrachtgever voorgeschreven materiaal en/of de grond;
  • Fouten of gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

De aannemer dient bij zijn waarschuwing ook alternatieve oplossingen voor het probleem aan te dragen.

De aannemer hoeft niet te waarschuwen als hij het probleem redelijkerwijs niet kende of behoorde te kennen. Als de aannemer de opdrachtgever niet heeft gewaarschuwd, terwijl hij dat wel had moeten doen, is de aannemer aansprakelijk voor de schade die is ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan herstel- of vertragingsschade.

Huidige waarschuwingsplicht

Onder het huidige recht hebben alle aannemers ook een waarschuwingsplicht. Maar het vereiste dat de aannemer de opdrachtgever schriftelijk en ondubbelzinnig op de hoogte stelt van onjuistheden, geldt op dit moment niet. Ook het aandragen van alternatieve oplossingen is nu (nog) niet vereist.

Let op!

Onder het komende recht dient een aannemer van bouwwerken een opdrachtgever schriftelijk en ondubbelzinnig te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een e-mail of (aangetekende) brief. Een mondelinge waarschuwing is dan niet meer voldoende. Ook dient de aannemer alternatieve oplossingen aan te dragen. Indien een aannemer niet schriftelijk en ondubbelzinnig waarschuwt, kan hij aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

 

Heeft u vragen over de waarschuwingsplicht voor aannemers, of andere vragen op het gebied van bouwrecht, neem dan contact op met Phil Klaver (fpklaver@klaveradvocaten.nl).