ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1    In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder

(a)   Klaver & Janssen Advocaten: de besloten vennootschap Klaver & Janssen Advocaten BV gevestigd te Alkmaar, (handelsregister 37150028) alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;

(b)   Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon in opdracht van wie Klaver & Janssen Advocaten diensten verricht, dan wel met wie Klaver & Janssen Advocaten een Overeenkomst aangaat of met wie Klaver & Janssen Advocaten in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.

1.2  Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van de genoemde besloten vennootschap en de voor Klaver & Janssen Advocaten werkzame personen.

1.3  Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Klaver & Janssen Advocaten.

1.4  Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Klaver & Janssen Advocaten en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door Klaver & Janssen Advocaten uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbod en aanvaarding

2.1  Een aanbieding of prijsopgave van Klaver & Janssen Advocaten bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door opdrachtgever.

2.2  Een overeenkomst komt tot stand zodra Klaver & Janssen Advocaten een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de opdracht te geven. Indien Klaver & Janssen Advocaten op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, dient opdrachtgever Klaver & Janssen Advocaten daarvoor te betalen conform de dan bij Klaver & Janssen Advocaten geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een aanbod van Klaver & Janssen Advocaten aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod van Klaver & Janssen Advocaten.

2.3  Alle opgaven zijn met zorg gedaan maar Klaver & Janssen Advocaten kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

3. Prijzen

3.1  Alle prijzen van Klaver & Janssen Advocaten zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Elke verandering van de factoren die op de prijs van Klaver & Janssen Advocaten van invloed is, waaronder kostprijzen, valutakoersen en heffingen of belastingen, kan Klaver & Janssen Advocaten doorberekenen aan opdrachtgever.

4. Betaling

4.1  Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen een (fatale) termijn van 14 dagen na factuurdatum aan Klaver & Janssen Advocaten plaats te vinden. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening tenzij dit hem bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is toegestaan.

4.2   Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is Klaver & Janssen Advocaten gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat hij genoegzame zekerheid stelt.

4.3  Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke handelsrente verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn, niet volledig heeft betaald, dient hij Klaver & Janssen Advocaten alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. Indien door Klaver & Janssen Advocaten, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

5. Retentierecht

5.1  Klaver & Janssen Advocaten is bevoegd al hetgeen direct of indirect betrekking heeft op de opdracht, waaronder begrepen hetgeen door of namens opdrachtgever aan Klaver & Janssen Advocaten is aangeleverd alsmede hetgeen Klaver & Janssen Advocaten in het kader van de opdracht heeft geproduceerd, onder zich te houden tot het moment waarop opdrachtgever aan al zijn contractuele en wettelijke verplichtingen jegens Klaver & Janssen Advocaten zal hebben voldaan vermeerderd met eventuele rente en kosten.

6. Overmacht

6.1  Indien Klaver & Janssen Advocaten door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.2  Onder overmacht van Klaver & Janssen Advocaten wordt verstaan elke van de wil van Klaver & Janssen Advocaten onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Klaver & Janssen Advocaten kan worden verlangd. Onder overmacht dient in ieder geval gerekend te worden iedere vertraging of verhindering ontstaan door hulppersonen die door of namens Klaver & Janssen Advocaten zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

7. Risico van opslag informatie

7.1  Eventuele beschadiging of verlies van bij Klaver & Janssen Advocaten of derden opgeslagen informatie van de opdrachtgever is voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij Klaver & Janssen Advocaten aantoonbaar tekort is geschoten in haar verplichting tot zorgvuldige opslag. Het is Klaver & Janssen Advocaten toegestaan de toevertrouwde informatie op te slaan onder gebruikmaking van geautomatiseerde systemen.

7.2  Klaver & Janssen Advocaten wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de aanspraken van derden ter zake.

8. Aansprakelijkheid

8.1  Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de verordening van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de verzekering ten laste van Klaver & Janssen Advocaten komt.

8.2  Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Klaver & Janssen Advocaten berekende honorarium voor de opdracht met een maximum van € 25.000,00. Opdrachtgever zal Klaver & Janssen Advocaten vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade.

8.3  Klaver & Janssen Advocaten zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal, behalve in geval van deurwaardersbijstand, bij de keuze van deze derden zoveel mogelijk te voren overleg voeren met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Klaver & Janssen Advocaten voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien Klaver & Janssen Advocaten derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door Klaver & Janssen Advocaten mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Klaver & Janssen Advocaten aanvaard.

8.4. De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Klaver & Janssen Advocaten.

8.5  Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen, indien zij niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Klaver & Janssen Advocaten binnen twee jaar nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

8.6  De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8.7  Het aan een opdracht verbonden dossier zal gedurende vijf jaar na het beëindigen van de opdracht worden bewaard, waarna Klaver & Janssen Advocaten het recht heeft het dossier te vernietigen.

9. Geschillen

9.1  De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is ten aanzien van alle geschillen tussen partijen uitsluitend de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar bevoegd daarvan kennis te nemen tenzij Klaver & Janssen Advocaten als dagvaardende of verzoekende partij kiest voor de rechtbank die op grond van het toepasselijk regelend recht relatief bevoegd is in welk geval deze bevoegdheid toekomt.

DOWNLOAD PDF