Al geruime tijd is de politiek bezig om de regels omtrent de maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV) te moderniseren. De huidige regeling (welke uit de 19e eeuw stamt) voldoet namelijk niet meer aan de moderne standaarden. Het wetsvoorstel ‘Wet modernisering personenvennootschappen’ zal hierin verandering moeten brengen. Indien de wet wordt aangenomen, zijn dit de belangrijkste wijzigingen.

Onderscheid VOF / maatschap verdwijnt

Onder het komende recht zal het onderscheid tussen de VOF en de maatschap verdwijnen. Bij de maatschap zijn de maten nu aansprakelijk voor gelijke delen, terwijl vennoten van de VOF hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel. Het wetsvoorstel heeft als hoofdregel dat de vennoten van zowel de VOF als de maten van de maatschap aansprakelijk zijn voor het geheel.

Rechtspersoonlijkheid

Een andere belangrijke vernieuwing betreft de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de vennootschap, zonder dat een notariële akte nodig is. Een inschrijving in de Kamer van Koophandel is genoeg. Rechtspersoonlijkheid brengt verschillende voordelen met zich mee. Daardoor kunnen er goederen op naam van de vennootschap worden gesteld. Ook zal het voor een bank aantrekkelijker zijn om een financiering te verlenen. Er kan bijvoorbeeld een pandrecht op de verhouding tussen de vennoot en vennootschap kan worden gevestigd.

Toe- en uittreding vennoten

Ook vereenvoudigt de toe- en uittreding van vennoten. Onder het huidige recht is hieromtrent niets geregeld. In de praktijk moet de oude vennootschapsovereenkomst worden ontbonden en moet een nieuwe worden gesloten. Het wetsvoorstel maakt het eenvoudig toe- en uit te treden op basis van de bestaande vennootschapsovereenkomst. Een ander voordeel is dat een uittredende vennoot vanaf 5 jaar na uittreding bevrijd is van de verplichtingen richting derden. Een toetredende vennoot wordt pas na toetreden aansprakelijk voor schulden.

Commanditaire vennootschap

Onder het huidige recht geldt dat de commanditaire vennoot (in de regel de ‘geldschieter’) geen handelingen mag verrichten met betrekking tot de dagelijkse leiding en het beheer van de vennootschap. Dit wijzigt door middel van het nieuwe wetsvoorstel. De commanditaire vennoot mag dus voortaan handelingen voor de vennootschap verrichten, op basis van een door de andere vennoten verstrekte volmacht. Dit zorgt voor meer flexibiliteit binnen de vennootschap.

Toekomst

Het wetsvoorstel is nog in de voorbereidende fase en moet nog door de Eerste – en Tweede Kamer voordat de wet aangenomen wordt. De verwachting is dat de wet 1 januari 2021 in werking treedt. Over het verloop houden we u op de hoogte.

Hebt u vragen over dit wetsvoorstel, of over personenvennootschappen in het algemeen? Neem gerust contact met ons op.