In een recente zaak is de arbeidsovereenkomst van werkneemster door de kantonrechter te Amsterdam ontbonden op grond van verwijtbaar handelen. Het handelen werd door de kantonrechter zelfs als ernstig verwijtbaar beoordeeld. Het gevolg is normaal gesproken dat werkneemster geen recht heeft op een transitievergoeding. Toch werd door de kantonrechter een transitievergoeding van € 10.000 toegekend. Hoe is dit mogelijk?

Schending van de re-integratieverplichtingen

Tijdens het dienstverband wordt werkneemster ziek en voldoet lange tijd niet aan haar wettelijke re-integratieverplichtingen. Zo verschijnt werkneemster onder andere niet op afspraken met de bedrijfsarts en is zij lange periodes onbereikbaar geweest voor werkgever. Daarnaast gaat werkneemster zonder toestemming van de werkgever op vakantie. Vanwege het voorgaande heeft werkgever een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter.

Ernstig verwijtbaar handelen

De kantonrechter oordeelt dat werkneemster inderdaad op verschillende manieren niet heeft voldaan aan haar re-integratieverplichtingen. Dit komt mede door het feit dat werkneemster zonder toestemming van werkgever vijf weken op vakantie is gegaan. Gelet op het voorgaande komt de kantonrechter tot het oordeel dat werkneemster verwijtbaar heeft gehandeld. Ook oordeelt de kantonrechter dat het handelen van werkneemster ernstig verwijtbaar is geweest.

Toch een transitievergoeding

Vanwege het ernstig verwijtbare handelen heeft werkneemster op grond van de wet normaal gesproken geen recht op een transitievergoeding. De kantonrechter maakt echter gebruik van de uitzondering op deze regel (art. 7:673 lid 8 BW) en kent werkneemster toch een gedeeltelijke transitievergoeding toe. De kantonrechter oordeelt namelijk dat het niet toekennen van een vergoeding, gezien de persoonlijke omstandigheden, leeftijd, arbeidsongeschiktheid en de duur van het dienstverband, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Conclusie

Indien je als werkgever een werknemer wil ontslaan omdat hij of zij de wettelijke re-integratieverplichtingen niet nakomt, hou er dan rekening mee dat de kans bestaat dat de transitievergoeding alsnog (gedeeltelijk) kan worden toegekend aan de werknemer. Heeft u vragen over re-integratie van een werknemer, of over de transitievergoeding? Neem dan contact met ons op.