Vanwege de maatregelen die zijn getroffen als gevolg van de corona-crisis is de verwachting dat een groot aantal ondernemingen hun activiteiten zullen staken. Deze ontwikkeling was voor minister Dekker de aanleiding om de wettelijke instrumenten voor bedrijfsbeëindiging zonder faillissement onder de loep te nemen. Een van die instrumenten is de ‘turboliquidatie’.

Via een turboliquidatie kan de ontbinding van een rechtspersoon snel worden afgewikkeld, er is geen vereffening (financiële afhandeling) nodig. Het enige dat op dit moment nodig is, is een besluit van de Algemene vergadering van aandeelhouders of bestuur. De rechtspersoon houdt door dit besluit direct op te bestaan.

Het voorgaande heeft ertoe geleid dat er een wetswijziging in voorbereiding is die moet zorgen voor meer transparantie in het kader van een turboliquidatie, zodat misbruik effectiever kan worden tegen gegaan en schuldeisers beter beschermd worden.

Het Wetsvoorstel ‘Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie’ verplicht de bestuurders van de te liquideren onderneming financiële verantwoording af te leggen en de stukken die daarop betrekking hebben te deponeren in het handelsregister. Iedereen kan er dan kennis van nemen. Het bestuur moet er bovendien voor zorgen dat de schuldeisers rechtstreeks op de hoogte zijn van de turboliquidatie. In de Wet op de economische delicten wordt het strafbaar gesteld wanneer deze deponeringsverplichting niet wordt nageleefd. In geval van misbruik van de mogelijkheid van turboliquidatie riskeren de bestuurders een bestuursverbod voor maximaal vijf jaar.

De consultatieperiode is op 27 juli jl verstreken. Binnenkort wordt de wet behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. De exacte inwerkingtredingsdatum van de wet is daarom nog niet bekend.