Vergoeding bij onteigening

Stel u bezit een onroerende zaak, bijvoorbeeld een stuk grond. Dat kan worden onteigend, dus in bezit worden genomen door de overheid. Als eigenaar van het stuk grond heeft u dan recht op een vergoeding door de overheid. Maar waar bestaat die vergoeding voor onteigening nu eigenlijk uit, waar heeft u recht op? Daarbij is o.a. van belang of op het stuk grond een pachtrecht rust.

Pachtrecht

Door de onteigening komt het pachtrecht te vervallen. In beginsel geldt dat u door het vervallen van het pachtrecht geen vermogensschade leidt. Dit komt doordat het pachtrecht op grond van de wet geen ‘werkelijke waarde’ heeft. U heeft mogelijk wel recht op inkomensschade: u lijdt schade als gevolg van het mislopen van een vergoeding. Dit betreft de vergoeding die u als vertrekkende pachter normaal gesproken van een nieuwe pachter zou hebben gekregen. Anders gezegd: als u het stuk land aan een ander had verpacht had u een vergoeding ontvangen, de overheid moet u die vergoeding betalen.

Hoge Raad

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad (HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:648) bepaald dat volgens de wet bij onteigening aan de eigenaar een vergoeding moet worden toegekend die ertoe strekt hem in de toestand te brengen waarin hij had verkeerd als er geen sprake was geweest van onteigening. Van belang was in deze zaak dat het in het betreffende gebied gebruikelijk was dat de vertrekkende pachter van de nieuwe pachter een vergoeding zou ontvangen van € 1,- per m2.

Volgens de Hoge Raad betreft deze vergoeding geen vermogensschade, maar inkomensschade. Van belang daarbij is onder andere of en wanneer, indien er geen sprake was geweest van onteigening, u als pachter uw pachtrecht tegen vergoeding aan de nieuwe pachter zou hebben overgedragen. Van belang is dus ook of het in het gebied waarin het stuk grond gelegen is, gebruikelijk is een vergoeding te betalen aan de vertrekkende pachter.

Vergoeding inkomensschade

Is er sprake van onteigening en een verval van pachtrecht? Let er dan dus op dat u een vergoeding eist. Met als grondslag inkomensschade. Dit is de vergoeding die u krijg voor het niet kunnen uitoefenen van het pachtrecht.

Voor meer informatie: neem contact met ons op via ievoorberg@klaveradvocaten.nl