Het is een bron van irritatie voor vele ondernemers/werkgevers; u doet uw best om een zieke werknemer te laten re-integreren, u betaalt netjes het loon door en uw werknemer vertikt het vervolgens om mee te werken. Wat nu? De arbeidswetgeving geeft u verschillende middelen om uw werknemer te activeren en zo nodig om de werknemer te kunnen ontslaan. Ik bespreek de belangrijkste:

Niet re-integreren; geen recht op loon

U mag het loon opschorten gedurende de periode dat de werknemer u niet in de gelegenheid stelt om het ziek zijn vast te laten stellen. Bijvoorbeeld het niet verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts. Zodra de werknemer voldoet aan zijn verplichtingen valt het loon vrij en dient u dit uit te betalen.

De werknemer heeft geen recht op loon -kort gezegd- indien hij weigert om passende arbeid te verrichten of weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak. De Hoge Raad heeft bepaald dat de werknemer zijn recht op het gehele loon dan verliest. Van belang is dat u direct handelt en de werknemer in kennis stelt als er een grond voor de opschorting of de loonstop zich voordoet. Als u te lang stilzit dan verspeelt u die mogelijkheid. Het UWV verwacht bovendien van de werkgever dat zij van deze mogelijkheden gebruik maakt. Doet u dat niet, dan kan dat bij een langdurige zieke werknemer ertoe leiden dat het UWV na 104 weken ziekte een derde sanctiejaar aan u oplegt. Niet zelden heeft u daarvoor geen dekking onder de polis.

Niet re-integreren; grond voor ontslag

Het niet meewerken aan de re-integratieverplichtingen kan grond bieden voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen. Daar zijn verschillende vormvoorschriften aan verbonden die eenvoudig te nemen zijn mits u daarmee bekend bent. Van belang is dat u de werknemer heeft gemaand om alsnog de re-integratieverplichting na te komen of dat u de loonbetaling heeft gestopt. Tevens dient u te beschikken over een deskundigenoordeel van het UWV. Indien u niet aan de voorschriften voldoet loopt u het risico dat de kantonrechter de zaak niet behandelt of uw verzoek afwijst.

Het niet meewerken aan de re-integratieverplichtingen kan tevens kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen. U hoeft dan geen transitievergoeding te betalen en de ontbinding kan door de rechter op korte(re) termijn worden geëffectueerd. Dat heeft voor u dus een financieel voordeel. De rechtspraak is op dit punt echter wisselvallig (de recidiverende werknemer  vs. de welwillende werknemer) en dossieropbouw is van groot belang.

Benut de kansen

U kunt gelet op het voorgaande de messen gaan slijpen. U dient zich er echter wel bewust van te zijn dat het inzetten van bijvoorbeeld een loonstop van invloed kan (en zal) zijn op de onderlinge verstandhouding en het u zelfs kan worden aangerekend in een ontslagzaak indien u te lichtvaardig te werk bent gegaan. Stilzitten is ook geen optie, want dan verspeelt u rechten en dan kunt u problemen krijgen met het UWV. Het is derhalve van belang dat u zorgvuldig handelt en de juiste middelen inzet op de juiste tijd. Wij kunnen u daarbij helpen. Indien u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.